İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanuna göre kişisel verisi işlenen gerçek kişi; ilgili kişidir. Peki ilgili kişi olarak haklarınız nelerdir?

 

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

• Amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı ü.üncü kişileri bilme,

• Verilerin düzeltilmesini ve tamamlanmasını isteme,

• Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.